صفحه اصلی  |  اخبار سایت  |  ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه  |  ارتباط با مسئولین  | ورود به سایت |  نقشه سایت

تصاویر 360 درجه

اکانت اینترنت

مرکز محاسبات ابری

پایگاه های اطلاعاتی

پست الکترونیک

سیستم مکاتبات

سامانه آموزشی

شرح وظایف مدیر امور مالی:

انجام كليه امور مالي دانشگاه با حفظ رعايت مقررات وقوانين مربوط .

وصول اعتبارات دانشگاه . 

پيگيري وصول وجوه تخصيص هاي صادره از وزارت امور اقتصادي ودارائي .

ثبت تعهدات براي هزينه ها بر اساس بودجه مصوب و انجام اقدامات لازم جهت افتتاح اعتبارات اسنادي .

نگهداري وتنظيم دفاتر اعتبارات وتعهدات وحساب اموال دانشگاه .

نگهداري وتنظيم دفاتر حسابهاي دريافتي وپرداختي دانشگاه .

نظارت برنحوه مصرف اعتبارات طبق مقررات مربوط .

تهيه وتنظيم گزارشهاي مالي وارائه آن به رئيس دانشگاه ومقامات ذيصلاح .

همكاري با واحدهاي ذيربط در تنظيم بودجه سالانه .

نظارت بر تنظيم ليست حقوق ومزاياي كاركنان . 

تنظيم حسابهاي نهايي دانشگاه و تهيه لايحه تفريغ بودجه سال دانشگاه و ارسال آن به ديوان محاسبات .

همكــاري مستقيم با دفتر طرح و برنامه و بودجه جهت هماهنگي امور مربوط به تدوين بودجه هاي جاري و عمراني دانشگاه .

اداره تنظيم و نگهداري حسابهاي دانشگاه .